CAOL Technical Program Committee

Andrade Lucio J. A., University of Guanajuato, Mexico
Andrés Bou M. V., University of Valencia, Spain
Bekshaev A. Y., Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine
Benson T., University of Nottingham, Nottingham, UK
Berest V.P. , V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Bliokh K. CEMS, RIKEN, Japan
Bugaychuk S.A., Institute of Physics of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
Chamorro Posada P., University of Valladolid, Valladolid, Spain
De La Rue R., University of Glasgow, UK
Desyatnikov A., Nazarbayev University, Kazakhstan
Donati S., University of Pavia, Italy
Drobakhin O. O., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine
Fesenko V. I., Institute of Radio Astronomy, National Academy of Sciences, Kharkiv, Ukraine
G. Belenky, Stony Brook University, New York, USA
Grygoruk V. I., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Guryev I. V., University of Guanajuato, Mexico
Jagadish Ch. Australian National University, Canberra, Australia
Katrich V. A., V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Kawaguchi H., Nara Institute of Science and Technology, Japan
Koshiba M., Hokkaido University, Japan
Lavrinenko A. Technical University of Denmark, Denmark
Marciniak M. (TPC Co-Chair), National Institute of Telecommunications, Warsaw, Poland
Maslov V. A., V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Morandotti R., University of Quebec, Canada
Negriyko A. M. (TPC Co-Chair), Institute of Physics of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
Nosich A. I., Institute Radiophysics and Electronics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Odarenko E., Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Pereira M. F. Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech
Prosvirnin S. L., Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Shulga S. N., V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine
Shulika O. V., University of Guanajuato, Mexico
Sizov F.F., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Kyiv, Ukraine
Smyntyna V. A. (TPC Co-Chair), Odessa I. I. Mechnikov National University, Odessa, Ukraine
Staliunas K., Polytechnic University of Catalonia, Spain
Tarapov S. I., O. Ya. Usikov Institute for Radio Physics and Electronics, Kharkiv, Ukraine
Tuz V. R., Jilin University, Changchun, China
Vasnetsov M. V., Institute of Physics, National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine
Yatsenko L. P., Institute of Physics, National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

DSMOLE Technical Program Committee

Aizenberg I., Manhattan College, New York, USA
Bodyanskiy Ye., Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Bogomolov S., Australian National University, Canberra, Australia
Filatov V., Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine
Yerokhin A. N. (TPC Chair), Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine

UM Technical Program Committee

Khakimov O., Standartization, Metrology and Certification Agency of Uzbekistan “Uzstandard”, Tashkent, Uzbekistan
Pavese F., National Institute of Metrological Research, Turin, Italy
Warsza Z. L. Industrial Research Institute for Automation and Measurements (PIAP), Warsaw Poland
Witkovsky V. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
Zakharov I. (TPC Chair), Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine